Amblève

HANKOOK Amel / Amblève

Training: Lundi et jeudi de 18h45 a 20h15

Contact: Stephane Rossi

GSM: +32/0495/79.90.72

E-mail: rossi.stephane66@gmail.com

Taekwondo Verband der Deutschsprachigen Gemeinschaft